Paper Oyakata Game

Menus

Prizes | 2021 Aki-basho

Awards Player (count) Detail
Grand Champion Kanshoho ( 1 ) 576 pt
Makuuchi Yusho Asashosakari ( 1 ) 556 pt
Juryo Yusho Kanshoho ( 1 ) 576 pt
Wild Card roland ( 1 ) 574 pt
Shukun Prize lake ( 1 ) 6.59
Kanto Prize Andoreasu ( 5 ) 91 wins
Gyakuten Prize Andoreasu ( 2 ) 543 pt
Rookie ottotto ( 1 ) 500 pt
Booby hakuba ( 1 ) 406 pt