Paper Oyakata Game

Menus

Past results

( Ban ) = Banzuke view

2024 Year

2024 Hatsu ( Ban ) 2024 Haru ( Ban ) 2024 Natsu ( Ban )

2023 Year

2023 Hatsu ( Ban ) 2023 Haru ( Ban ) 2023 Natsu ( Ban ) 2023 Nagoya ( Ban ) 2023 Aki ( Ban ) 2023 Kyushu ( Ban )

2022 Year

2022 Hatsu ( Ban ) 2022 Haru ( Ban ) 2022 Natsu ( Ban ) 2022 Nagoya ( Ban ) 2022 Aki ( Ban ) 2022 Kyushu ( Ban )

2021 Year

2021 Hatsu ( Ban ) 2021 Haru ( Ban ) 2021 Natsu ( Ban ) 2021 Nagoya ( Ban ) 2021 Aki ( Ban ) 2021 Kyushu ( Ban )

2020 Year

2020 Hatsu ( Ban ) 2020 Haru ( Ban ) 2020 Nagoya ( Ban ) 2020 Aki ( Ban ) 2020 Kyushu ( Ban )

2019 Year

2019 Hatsu ( Ban ) 2019 Haru ( Ban ) 2019 Natsu ( Ban ) 2019 Nagoya ( Ban ) 2019 Aki ( Ban ) 2019 Kyushu ( Ban )

2018 Year

2018 Hatsu ( Ban ) 2018 Haru ( Ban ) 2018 Natsu ( Ban ) 2018 Nagoya ( Ban ) 2018 Aki ( Ban ) 2018 Kyushu ( Ban )

2017 Year

2017 Hatsu ( Ban ) 2017 Haru ( Ban ) 2017 Natsu ( Ban ) 2017 Nagoya ( Ban ) 2017 Aki ( Ban ) 2017 Kyushu ( Ban )

2016 Year

2016 Hatsu ( Ban ) 2016 Haru ( Ban ) 2016 Natsu ( Ban ) 2016 Nagoya ( Ban ) 2016 Aki ( Ban ) 2016 Kyushu ( Ban )

2015 Year

2015 Hatsu ( Ban ) 2015 Haru ( Ban ) 2015 Natsu ( Ban ) 2015 Nagoya ( Ban ) 2015 Aki ( Ban ) 2015 Kyushu ( Ban )

2014 Year

2014 Hatsu ( Ban ) 2014 Haru ( Ban ) 2014 Natsu ( Ban ) 2014 Nagoya ( Ban ) 2014 Aki ( Ban ) 2014 Kyushu ( Ban )

2013 Year

2013 Hatsu ( Ban ) 2013 Haru ( Ban ) 2013 Natsu ( Ban ) 2013 Nagoya ( Ban ) 2013 Aki ( Ban ) 2013 Kyushu ( Ban )

2012 Year

2012 Hatsu ( Ban ) 2012 Haru ( Ban ) 2012 Natsu ( Ban ) 2012 Nagoya ( Ban ) 2012 Aki ( Ban ) 2012 Kyushu ( Ban )

2011 Year

2011 Hatsu ( Ban ) 2011 Giryo ( Ban ) 2011 Nagoya ( Ban ) 2011 Aki ( Ban ) 2011 Kyushu ( Ban )

2010 Year

2010 Hatsu ( Ban ) 2010 Haru ( Ban ) 2010 Natsu ( Ban ) 2010 Nagoya ( Ban ) 2010 Aki ( Ban ) 2010 Kyushu ( Ban )

2009 Year

2009 Hatsu ( Ban ) 2009 Haru ( Ban ) 2009 Natsu ( Ban ) 2009 Nagoya ( Ban ) 2009 Aki ( Ban ) 2009 Kyushu ( Ban )

2008 Year

2008 Hatsu ( Ban ) 2008 Haru ( Ban ) 2008 Natsu ( Ban ) 2008 Nagoya ( Ban ) 2008 Aki ( Ban ) 2008 Kyushu ( Ban )

2007 Year

2007 Hatsu ( Ban ) 2007 Haru ( Ban ) 2007 Natsu ( Ban ) 2007 Nagoya ( Ban ) 2007 Aki ( Ban ) 2007 Kyushu ( Ban )

2006 Year

2006 Hatsu ( Ban ) 2006 Haru ( Ban ) 2006 Natsu ( Ban ) 2006 Nagoya ( Ban ) 2006 Aki ( Ban ) 2006 Kyushu ( Ban )

2005 Year

2005 Hatsu ( Ban ) 2005 Haru ( Ban ) 2005 Natsu ( Ban ) 2005 Nagoya ( Ban ) 2005 Aki ( Ban ) 2005 Kyushu ( Ban )

2004 Year

2004 Hatsu ( Ban ) 2004 Haru ( Ban ) 2004 Natsu ( Ban ) 2004 Nagoya ( Ban ) 2004 Aki ( Ban ) 2004 Kyushu ( Ban )

2003 Year

2003 Hatsu ( Ban ) 2003 Haru ( Ban ) 2003 Natsu ( Ban ) 2003 Nagoya ( Ban ) 2003 Aki ( Ban ) 2003 Kyushu ( Ban )

2002 Year

2002 Hatsu ( Ban ) 2002 Haru ( Ban ) 2002 Natsu ( Ban ) 2002 Nagoya ( Ban ) 2002 Aki ( Ban ) 2002 Kyushu ( Ban )

2001 Year

2001 Hatsu ( Ban ) 2001 Haru ( Ban ) 2001 Natsu ( Ban ) 2001 Nagoya ( Ban ) 2001 Aki ( Ban ) 2001 Kyushu ( Ban )

2000 Year

2000 Haru ( Ban ) 2000 Natsu ( Ban ) 2000 Nagoya ( Ban ) 2000 Aki ( Ban ) 2000 Kyushu ( Ban )